€ 0,00

Juridische vermeldingen

1. DEFINITIES


Beheerder:
 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3.

Website:
De website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.

Bezoeker, U
 of Uw: 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.


2. TOEPASSINGSGEBIED


Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Apotheek De Cock behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

 

3. INFORMATIE OMTRENT APOTHEEK DE COCK


De Website wordt beheerd en uitgebaat door Apotheek De Cock, met maatschappelijke zetel aan Grote Markt 17, 8870 Izegem, België .

Apotheek De Cock is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.099.634 en draagt als BTW-identificatienummer BTW BE0446.099.634.


4. CONTACTNAME


Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van Apotheek De Cock bereiken via volgende gegevens:

Telefoon: +32 (0) 51 30 00 68
E-mail: info@pharmadecock.com


Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van Apotheek De Cock bereiken via volgende gegevens:

Telefoon: +32 (0) 51 30 00 68
E-mail: sales@pharmadecock.com


5. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE


Met de Website biedt Apotheek De Cock U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf Apotheek De Cock en de door haar aangeboden producten en/of diensten.
  • een aankoopplatform, webshop, die U kan gebruiken om desgewenst producten en/of diensten te bestellen.
  • een communicatieplatform tussen U en Apotheek De Cock, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en Apotheek De Cock.

 

6. GEBRUIK


Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Apotheek De Cock U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.


7. TALEN


De website kan U raadplegen in het Nederlands of Frans. Via deze site kan u een overeenkomst sluiten in het Nederlands of Frans.


8. DE TECHNISCHE STAPPEN OM TOT DE SLUITING VAN EEN CONTRACT TE KOMEN


Via de Website kunnen contracten worden gesloten, en wel op de volgende wijze:

  • U selecteert de gewenste producten en vult uw virtuele winkelwagentje.
  • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om uw aankoop af te ronden krijgt u, voordat U Uw bestelling definitief aavaardt, een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) waarin u eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren.
  • U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling en uw betaling goed werden verwerkt (="Bevestigings e-mail").
  • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling.
  • Na deze e-mail ontvangt U de levering van Uw bestelling aan huis, één en ander ovdereenkomstig de overeengekomen leveringstermijn.

 

9. HET AANBOD


Apotheek De Cock levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van Apotheek De Cock op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Apotheek De Cock kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Apotheek De Cock verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Apotheek De Cock kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welkgeval Apotheek De Cock geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de foto’s en gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Apotheek De Cock geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Apotheek De Cock aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.


10. DE PRIJZEN


De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door Apotheek De Cock met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.
 

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Apotheek De Cock. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Apotheek De Cock.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot bovenstaande opsomming, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Apotheek De Cock. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Apotheek De Cock.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Apotheek De Cock het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.
 

12.  PRIVACY


Meer informatie omtrent het privacybeleid van Apotheek De Cock vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: http://www.pharmadecock.com/nl/privacy

 


© 2012, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.